montage

Reportage aankopen

De reportages en/of rushes kunnen online gekocht worden of op factuur door te mailen naar xander.cottens@hotmail. com. De reportages kunnen alleen aangekocht worden door media en dus niet door bedrijven, overheden of particulieren.

Voorwaarden voor gebruik hier

©2020 by XC. Proudly created with Wix.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, Xander Cottens. Xander Cottens is aangesloten bij JAM.